پورتال اینترنتی بیمه سرمد
بيمه نامه مسافرتي خارج از کشور


صدور بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور (مرحله استعلام نرخ)

/
/
/
/
حق بیمه
"خواهشمند است اطلاعات زیر را عیناً بر اساس اطلاعات موجود در گذرنامه تکمیل فرمایید"
بیمه گذار

/
/
/
/

واحد معرف
بیمه نامه

تایید اطلاعات
بیمه گذار
/
/
/
/
واحد معرف
بیمه نامه

/
/
/
/
کد رايانه صدور مسافرتي خارج از کشور

بيمه گذار محترم PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarText با کد بيمه گذار PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarId ، پيشنهاد بيمه نامه مسافرتي شما با کد رايانه PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.Id ثبت شد.


جهت پرداخت اينترنتي حق بيمه به مرحله بعد مراجعه نماييد.