پورتال اینترنتی بیمه سرمد
استعلام خسارت بیمه نامه ثالث
استعلام خسارت بیمه نامه ثالث
مشخصات خودرو
پوشش ها
نتیجه استعلام خسارت بیمه نامه ثالث
واحد پرداخت خسارتنوع خسارتشماره پروندهتاریخ اعلامتاریخ حادثهوضعیت پروندهمبلغ خسارتکد رایانه پرونده

جمع کل خسارت : ریـال