پورتال اینترنتی بیمه سرمد
حوادث انفرادي دفترچه

نوع تعهد

* تمامی مبالغ موجود در جدول زیر به ریال می باشد.


نوع طرحسرمایه فوتسرمایه نقص عضو و از کار افتادگیهزینه های پزشکیحق بیمه
مشخصات اصلی بیمه گذار

/
/
/
/
اطلاعات بیمه نامه

. "برای مشاغلی که نام انها در لیست وجود ندارد، صدور بیمه نامه ممکن نمی باشد."

نوع تعهد دفترچه
نوع طرحسرمایه فوتسرمایه نقص عضو و از کار افتادگیهزینه های پزشکیحق بیمه
مشخصات اصلی بیمه گذار
/
/
/
/
اطلاعات بیمه نامه